Əsas səhifə Bizimlə əlaqə
AZ EN

ABTM haqqında təqdimat
Vakansiyalar İş axtaranlar
Əks əlaqə

Kurslar haqqında məlumat almaq
 
Training

Thomas
CIA

e-ABTC
 
Mövzu qrupuna dair bütün Uzunmüddətli Kurslar
Ümumi Bank İşi
Mövzu qrupu: Digər
Kod: T801
Qiymət : 1200 AZN

 
Qısa məzmunu

Müddəti

104 saat

Kimlər üçün nəzərdə tutulub

♦ Banklarda yeni işə qəbul edilmiş mütəxəssislər

♦ Bank sektorunda işləməyi planlaşdıran şəxslər

Sertifikatlaşma qaydaları

Təlim mövzuları üzrə keçirilən 6 testin ümumi nəticələri üzrə 75 və ondan yuxarı bal toplayan dinləyiciyə “müvəffəqiyyət”, bundan aşağı nəticə göstərənlərə isə “iştirak” sertifikatı təqdim olunur.

 

Proqramın qısa məzmunu

Təlimdə dinləyicilər öyrənəcəklər

Modul 1. Azərbaycanın iqtisadi və maliyyə sistemi

İqtisadi sistemlər və onların xüsusiyyətləri

Maliyyə sisteminin rolu və strukturu

Bank sistemi

Pul siyasəti

müxtəlif iqtisadi sistemləri və onların mahiyyətini

maliyyə bazarlarının növlərini və onların xüsusiyyətlərini

maliyyə vasitəçilərinin ölkənin iqtisadi sistemindəki rolunu

bankların iqtisadi sistemdə rolunu

Azərbaycan bank bazarının vəziyyətini

pulun funksiyalarını

AMB-nin həyata keçirdiyi pul siyasətini

Modul 2. Bank fəaliyyəti ilə bağlı qanunvericilik

Bankların xidmətləri

Bank sirri

Bankların idarəetmə və təşkilati strukturu

Bankların müştəriləri: hüquqi və fiziki şəxslər

bank fəaliyyəti və bank xidmətləri

bank sirrini

bankların idarəetmə quruluşunu

bankların təşkilati strukturunu

hüquqi şəxslər və onların xüsusiyyətlərini

fiziki şəxslər və onların xüsusiyyətlərini

Modul 3. Bank məhsulları və xidmətləri

Submodul 3.1. Bank hesabları

Hesabların növləri

Hesabların açılması qaydaları

Hesabların növündən asılı olaraq onların açılması üçün tələb olunan sənədlərin siyahısı

Hesabların aparılması

Hesabların iş rejiminə nəzarət

Hesablar üzrə əməliyyatların aparılmasına görə komisyon tariflər

Əməliyyatlara məhdudiyyət və qadağaların qoyulması qaydalarını

Hesabların bağlanması

bank məhsulu anlayışını

bank məhsullarının növlərini

hesabların növlərini

hesabların açılmasının qaydalarını

hesabların növündən asılı olaraq onların açılması üçün tələb olunan sənədlərin siyahısı

hesabların aparılmasının qaydalarınıhesabların iş rejiminə nəzarət sisteminin təşkilini

hesablar üzrə əməliyyatların aparılmasına görə bankların komisyon tarifləri, onların müəyyən edilməsi və tutulmasını

hesablar üzrə əməliyyatlara məhdudiyyət və qadağaların qoyulması qaydalarını

hesabların bağlanması qaydalarını

Submodul 3.2. Depozitlər

Depozitlərin qəbulu üzrə hüquqi baza

Depozitlərin növləri

Faizlərin hesablanması

Depozitlərlə əməliyyatlar

depozitin anlayışını

depozit əməliyyatlarının hüquqi bazasını

depoziti növlərə bölən xüsusiyyətlərini

depozitlər üzrə faizlərin hesablanması texnikasını

depozitlər üzrə müxtəlif ödəniş qaydalarını

depozitlərin vaxtından əvvəl götürüldüyü zaman faizlərin yenidən hesablanması

Submodul 3.3. Nağd əməliyyatlar

Kassa qovşağı, mahiyyəti və tərkibi

Mədaxil əməliyyatları

Məxaric əməliyyatları

Bankomatlarla iş

İnkassasiya iş

kassa qovşağının mahiyyətini

mədaxil, məxaric, yenidənsayma, gündüz və axşam kassalarının mahiyyətini və fərqlərini

məxaric əməliyyatlarının mahiyyətini və tələb olunan sənədləri

mədaxil əməliyyatlarının mahiyyətini və tələb olunan sənədləri

bankomatlarla işin mahiyyətini

inkassasiya işinin mahiyyəti

Submodul 3.4. Ödəniş sistemləri və təcili pul köçürmə sistemləri

Beynəlxalq ödəniş sistemləri (SWIFT)

Milli ödəniş sistemləri (AZİPS, XÖHKS, KÖMİS)

Təcili pul köçürmələri

Hesab açmadan aparılan əməliyyatlar

ödəniş sisteminin mahiyyətini

SWIFT-in iş sistemini

AZİPS, XÖHKS və KÖMİS-in mahiyyətini

AZİPS, XÖHKS və KÖMİS-in iş sistemini

təcili pul köçürmələri və onların adi köçürmələrdən fərqlərini

hesab açmadan aparılan əməliyyatların növlərini

Submodul 3.5. Nağdsız əməliyyatlar

Nağdsız hesablaşmaların formaları

Ödəniş tapşırıqları ilə hesablaşmalar

İnkasso sərəncamları ilə hesablaşmalar

İnkasso üzrə hesablaşmalar

Akkreditiv üzrə hesablaşmalar

nağdsız hesablaşmaların mahiyyətini

nağdsız hesablaşmaların növlərini

ödəniş tapşırıqları ilə işi

inkasso sərəncamları ilə hesablaşmaların mahiyyətini

inkasso üzrə hesablaşmaların mahiyyətini

akkreditiv üzrə hesablaşmaların mahiyyətini və növlərini

Submodul 3.6. Valyuta rejimi

Valyuta qanunvericiliyi

Ölkəyə nağd valyutanın gətirilməsi və ölkədən aparılması

Ölkədən valyutanın köçürülməsi

valyuta qanunvericiliyini

valyuta tənzimlənməsi üzrə Azərbaycan Mərkəzi Bankının rolunu

ölkəyə nağd valyuta gətirilməsi və ölkədən nağd valyuta aparılması rejimini

ölkəyə qeyri-nağd valyuta vəsaitlərinin daxil olması və ölkədən köçürülməsi rejimini

Submodul 3.7. Plastik kartlar

Kart ödəniş sisteminin tarixi

Ödəniş sisteminin iştirakçıları

Kartların növləri

Kart qəbulu cihazları

Kartlarla əməliyyatlar

Kartların personalizasiyası

Plastik kartlarla iş qaydaları

plastik kartların yaranma tarixi və mahiyyətini

VISA, Mastercard, AmEx kartları və onların növləri

kart sahiblərinin hüquqi və vəzifələri

bank emitentin hüquq və vəzifələri

postterminallar və onların mahiyyəti

bankomatlar və onların mahiyyəti

kartlarla əməliyyatların aparılması və klirinqi

Submodul 3.8. Xarici ticarətin maliyyələşməsi

Beynəlxalq ticarət əməliyyatları

Incoterms 2010

Beynəlxalq ticarətin maliyyələşmə alətləri

Akkreditivlər

Bank zəmanətləri

beynəlxalq ticarətin əməliyyatlarında bankların rolunu

beynəlxalq ticarət əməliyyatlarında gözlənilən risklər və onların sığortalanması yollarını

Incoterms 2010 şərtlərini

akkreditivlərin və zəmanətlərin növləri və onlarla əməliyyatların əsasları

Modul 4. Çirkli pulların yuyulmasına və Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı tədbirlər

Mahiyyəti

Eyniləşdirmə və verifikasiya

Şübhəli əməliyyatlar

Pulların yuyulmasına qarşı mübarizənin əhəmiyyəti

Eyniləşdirmə və verifikasiya tələbləri

Şübhəli əməliyyatların xüsusiyyətləri

Modul 5. Kredit işi

Bank kreditinin mahiyyəti

Kredit fəaliyyətinin təşkili

Kreditləşmə üzrə səlahiyyətlərin bölgüsü

Kreditlərin əsas növləri

     ■ Biznes kreditlər

     ■ Mikrokreditlər

     ■ İstehlak kreditləri

Kreditlərin qiymətləndirilməsində “6C” prinsipi

Biznes kreditin maliyyə təhlili. İstehsal və xidmətin fərqi

     ■ Mühasibat balansı

     ■ Mənfəət/zərər hesabatı

     ■ Pul vəsaitlərin hərəkəti hesabatı

Maliyyə hesabatları arasında əlaqə. Sahibkarların tipik səhvləri

Maliyyə əmsalarından istifadə: əməliyyat, likvidlik və səmərəlilik

Kredit risklərinin minimallaşdırılması

Kreditin monitorinqi: növləri və formaları

Kreditdə problemin qabaqcadan müəyyən olunması və onun aradan qaldırılması tədbirləri

AMB-nin və MBNP-nin kreditləşmə üzrə normativ-hüquqi aktları

kreditləşmənin bankın strategiyası və mənfəətliliyi ilə uzlaşdırılmasını

kredit siyasətinin və kredit proseduralarının rolunu və əhəmiyyətini

kredit komitəsi və kreditləşmə üzrə qərar qəbul edən digər strukturların vəzifələrini

riskli kreditlərin bankın mənfəətliliyinə təsirini azaltmaq üçün görülməli olan tədbirləri

qiymətləndirmə yanaşmaları üzrə fərqlənən kreditlərin əsas növlərini

kreditləşmə mərhələləri çərçivəsində kredit işçilərinin vəzifələrini

kreditlərin “6C” prinsipi prizmasından qiymətləndirilməsini

borcalanın maliyyə layiqliyinin qiymətləndirilməsində pul vəsaitlərinin axınları proqnozunun əhəmiyyətini

kredit risklərinin təsnifləşdirilməsini və onların minimallaşdırılması yollarını

kredit monitorinqinin növləri və formalarını

kreditlər üzrə problemlərin əvvəlcədən müəyyənləşdirməyin və onların sığortalanmasının yollarını

problemli kreditlərin idarə edilməsi alətlərini

AMB-nin və MBNP-ninkreditləşmə üzrə normativ-hüquqi aktlarını

Modul 6. Marketinq və müştəri xidmətləri

Bank məhsul və xidmətlərinin xüsusiyyətləri

Marketinqin 4 P komponenti

Müştəri seqmentasiyası

Müştəri xidmətinin mahiyyəti

Bank müştəri xidmətinin xüsusiyyətləri

Satış prosesinin mərhələləri

© 2009 ABTC
Bütün hüquqlar qorunur