abtc.az

Bankın Sertirikasiyalı Müştəri Xidməti Mütəxəssisi

ABTC Ekspert qrupu Təlimçi : ABTC Ekspert qrupu

Təlimin başlama tarixi: 00-00-0000

Qiymət: 600 AZN

sertifikasiya proqramı


Təlimçilər:

Cavanşir Abdullayev, Nəriman İmranov, Nicat Məmmədli, Ramil Mahmudov, Rauf Ağayev, İlkin Qarayev

Müddəti:

60 saat (Həftə içi 2 gün 2 saatlıq və Şənbə günləri 4 saatlıq)

Kimlər üçün nəzərdə tutulub:

Banklarda yeni işə qəbul edilmiş mütəxəssislər və bank sektorunda işləməyi planlaşdıran şəxslər

Dil:

Azərbaycan

Proqramın qısa məzmunu:

Modul 1. Azərbaycanda bank sistemi

 • Kredit sistemi və onun strukturu
 • Bank bazarının mövcud vəziyyəti
 • Bankların təşkili üzrə hüquqi baza
 • Banklarda işin təşkili
 • Müxtəlif iqtisadi sistemləri və onların mahiyyətini,
 • Maliyyə bazarlarının növlərini və onların xüsusiyyətlərini,
 • Maliyyə vasitəçilərinin ölkənin iqtisadi sistemindəki rolunu,
 • Bankların iqtisadi sistemdə rolunu,
 • Azərbaycan bank bazarının vəziyyətini,
 • Pulun funksiyalarını
 • AMB-nin həyata keçirdiyi pul siyasətini
 • Bankların təşkili üzrə qanunvericilik haqqında qısa məlumat,
 • Bankların idarəetmə quruluşunu,
 • Bankların təşkilati strukturunu, 
 • Bankdaxili biznes proseslərin təşkili prinsiplərini.

Modul 2. Müştəri hesabları və onlarla əməliyyatlar

 • Hesabların növləri
 • Hesabların açılması qaydaları
 • Hesabların növündən asılı olaraq onların açılması üçün tələb olunan sənədlərin siyahısı
 • Hesabların aparılması
 • Hesabların iş rejiminə nəzarət
 • Bank hesablarının növlərini
 • Hesabların açılmasının qaydalarını
 • Hesabların növündən asılı olaraq onların açılması üçün tələb olunan sənədlərin siyahısı
 • Hesabların aparılmasının qaydalarını
 • Hesabların iş rejiminə nəzarət sisteminin təşkilini
 • Hesablar üzrə əməliyyatlara məhdudiyyət və qadağaların qoyulması qaydalarını
 • Hesabların bağlanması qaydalarını

Modul 3. Nağd əməliyyatlar

 • Mədaxil əməliyyatları
 • Məxaric əməliyyatları
 • Kassa qovşağının mahiyyətini
 • Mədaxil, məxaric, yenidənsayma əməliyyatlarını, gündüz və axşam kassalarının mahiyyətini və fərqlərini
 • Məxaric əməliyyatlarının mahiyyətini və tələb olunan sənədləri
 • Mədaxil əməliyyatlarının mahiyyətini və tələb olunan sənədləri
 • Bankomatlarla işin mahiyyətini
 • İnkassasiya işinin mahiyyətini

Modul 4. Nağdsız əməliyyatlar

 • Ödəniş tapşırıqları ilə hesablaşmalar
 • İnkasso sərəncamları ilə hesablaşmalar
 • Tələbnamə-tapşırıqlar üzrə hesablaşmalar
 • Akkreditiv üzrə hesablaşmalar
 • Nağdsız hesablaşmaların mahiyyətini
 • Nağdsız hesablaşmaların növlərini
 • Ödəniş tapşırıqları ilə işi
 • İnkasso sərəncamları ilə hesablaşmaların mahiyyətini
 • Tələbnamə - tapşırıqlar üzrə hesablaşmaların mahiyyətini
 • Akkreditiv üzrə hesablaşmaların mahiyyətini və növlərini

Modul 5. Plastik kartlarla əməliyyatlar

 • Kartların növləri
 • Kart sahibi
 • Bank emitent
 • Posterminallar
 • Bankomatlar
 • Kart əməliyyatları üzrə klirinq uçotu qaydaları
 • Plastik kartların yaranma tarixi və mahiyyətini
 • VİZA, Mastercard, AMEX kartları və onların növləri
 • Kart sahiblərinin hüquqi və vəzifələri
 • Bank emitentin hüquq və vəzifələrini
 • Posterminallar və onların mahiyyəti
 • Bankomatlar və onların mahiyyəti
 • Kartlarla əməliyyatların aparılması və klirinqi

Modul 6. Ödəniş sistemləri və təcili pul köçürmələri

 • Beynəlxalq ödəniş sistemləri (SWIFT)
 • Milli ödəniş sistemləri (AZİPS, XÖHKS, KÖMİS)
 • Milli ödəniş sistemləri ilə əməliyyatlarda Azərbaycan Mərkəzi Bankının tələbləri
 • Təcili pul köçürmələri (Western Union, Money Gram, Contact, Migom və s.)
 • SWIFT və XÖHKS vasitəsilə ödənişlərin göndərilməsi qaydası
 • Təhlükəsizlik məsələləri və tədbirləri
 • Ödəniş sisteminin mahiyyətini
 • SWIFT-in iş sistemini
 • AZİPS, XÖHKS və KÖMİS-in mahiyyətini
 • AZİPS, XÖHKS və KÖMİS-in iş sistemini
 • Ödəniş sistemlərində olan təhlükəsizlik prinsiplərini
 • Təcili pul köçürmələri və onların adi köçürmələrdən fərqlərini

Modul 7. Əmanətlərlə əməliyyatlar

 • Depozitlərin qəbulu üzrə hüquqi baza
 • Depozitlərin növləri.
 • Faizlərin hesablanması.
 • Depozitlərlə əməliyyatlar
 • Depozitin anlayışını
 • Depozit əməliyyatlarının hüquqi bazasını
 • Depoziti növlərə bölən xüsusiyyətlərini
 • Depozitlər üzrə faizlərin hesablanması
 •  texnikasını,
 • Depozitlər üzrə müxtəlif ödəniş qaydalarını,
 • Depozitlərin vaxtından əvvəl götürüldüyü zaman faizlərin yenidən hesablanması.

Modul 8. Valyuta əməliyyatları

 • Valyuta qanunvericiliyi
 • Ölkəyə nağd valyutanın gətirilməsi və ölkədən aparılması
 • Ölkədən valyutanın köçürülməsi
 • Valyuta qanunvericiliyini
 • Valyuta tənzimlənməsi üzrə Azərbaycan Mərkəzi Bankının rolunu
 • Ölkəyə nağd valyuta gətirilməsi və ölkədən nağd valyuta aparılması rejimini
 • Ölkəyə qeyri-nağd valyuta vəsaitlərinin daxil olması və ölkədən köçürülməsi rejimini

Modul 9. Kredit işinin əsasları

 • Bank kreditinin mahiyyəti
 • Kreditlərin əsas növləri
 • Biznes kreditlər
 • Mikrokreditlər
 • İstehlak kreditləri
 • Kredit məhsullarının mahiyyətini
 • Kredit məhsullarının təsnifatını
 • Biznes kreditlərinin əsas əlamətlərini
 • Mikrokreditlərin əsas əlamətlərini
 • İstehlak kreditlərinin əsas əlamətlərini
 • Kreditləşmə prosesinin mərhələlərini

Modul 10. Satış texnikaları və müştəri əlaqələrinin idarə edilməsi

 • Satış prosesinin mərhələləri
 • Satış texnologiyaları
 • Çarpaz satış
 • Müştəri məmnunluğu
 • Etirazlarla və şikayətlərlə iş və CRM
 • Müştəri xidmətinin əhəmiyyətini,
 • Satış prosesinin mərhələlərini,
 • Bank xidmətlərinin müştəriyə daha yaxşı çatdırılmasında satış texnologiyaların rolu,
 • Müştəri xidmətinin yaxşılaşdırılması yollarını,
 • Bank müştəri xidmətinin xüsusiyyətlərini,
 • Çarpaz satış anlayışını.

Modul 11. Çirkli pulların yuyulmasının qarşısının alınması

 • Mahiyyəti
 • Eyniləşdirmə və verifikasiya
 • Şübhəli əməliyyatlar
 • Pulların yuyulmasına qarşı mübarizənin əhəmiyyəti
 • Eyniləşdirmə və verifikasiya tələbləri
 • Şübhəli əməliyyatların xüsusiyyətləri

Modul 12. Elektron bankçılıq

 • “On-line” bankçılığının tarixi
 • “Brick-to-click banklar” və “virtual banklar”
 • Elektron bankçılığının məqamları
 • “Virtual banklarının” üstünlükləri və çatışmamazlıqları
 • “Virtual bankda” müştəri xidməti
 • “Virtual bankda” bizness proseslər
 • Elektron bankçılıqda autentifikasiya məsələsi
 • Elektron bankçılığının tarixini
 • “Brick-to-click banklar” və “virtual banklar”-ın mahiyyətini
 • Elektron bankçılığının əsas məqamlarını
 • “Virtual banklarının” üstünlüklərini və çatışmamazlıqlarını
 • “Virtual bankda” müştəri xidmətinin təşkil edilməsini
 • “Virtual bankda” bizness proseslərərin səmərəli qurulmasını
 • Elektron bankçılıqda autentifikasiya məsələsinin həll edilmə yollarını

Modul 13. Təqdimat və ünsiyyətqurma vərdişləri

 • Təqdimatda danışıq tərzi
 • Bədən dili və jestlər
 • Təqdimat dəsti xətti
 • Ünsiyyət növləri
 • İşgüzar ünsiyyət
 • Məlumatın ötürülməsi
 • Ünsiyyətdə maneələr
 • Təqdimat və ünsiyyətqurmanın psixoloji aspektləri
 • Ünsiyyətin növləri və işgüzar ünsiyyətin xüsusiyyətlərini 
 • Məlumatın ötürülməsində və alınmasında maneələr və təhrifedici faktorları
 • Ünsiyyətdə bədən dili və jestlərin əhəmiyyətini
 • İşgüzar etiket qaydalarını
 • Təşkilatdaxili ünsiyyətqurmanın psixoloji aspektlərini

Modul 14. Qərarların verilməsi məntiqi

 • Dil və məntiq
 • Məntiq düşüncə aləti kimi
 • Əsalandırmada induktiv metod
 • Əsalandırmada deduktiv metod
 • Emosiya və məntiq
 • Əsaslandırmada tipik səhvlər
 • Qərarların verilməsində dilemmalar,
 • Məntiqdə anlayışlar və fərziyyələr,
 • Qərarların əsaslandırılmasında induktiv və deduktiv metodları və onlardan istifadə prinsipləri,
 • Emosiya təsiri altında verilən qərarların təhlükələrini ,
 • Qərarların verilməsi prosesində tipik səhvləri
Top