abtc.az

Praktiki Ekonometrika

Təlimçi :

Təlimin başlama tarixi: 00-00-0000

Qiymət: 1000 AZN

nəzəri-praktiki kurs


Müddəti

50 saat

Kimlər üçün nəzərdə tutulub

Tədqiqat, araşdırma, statistik təhlil və modelləşmə ilə məşğul olan şəxslər

Dil

Azərbaycan

Proqramın qısa məzmunu

Modul 1. Statistikanın qısa xülasəsi

– Təsadüfi dəyişən və ehtimal paylanması

– Riyazi orta və varians

– Normal, Ki-kvardatı, t –student və f paylanmaları

– Hipotez testlərinin aparılması

– Fərqli populasiyalarda ortaların müqayisəsi

Modul 2. Ekonometrik modelləşdirmə və proqnozlaşdırmaya ümumi baxış

– İqtisadi sualların tərtibi

– Səbəbiyyət əlaqələri

– Proqnozun parametrləri

– Beynəlxalq təcrübənin müzakirəsi

Modul 3. Tək dəyişənli reqressiya modellərinin qiymətləndirilməsi

– Xətti reqressiya modelinin əmsallarının qiymətləndirilməsi

– Ən kiçik kvadratların fərziyyələri

– Hipotez testləri və inam intervalları

– Heteroskedastiklik və homoskedastiklik

– İkili dəyişən ilə reqressiya

Praktiki məşğələ

Modul 4. Çox dəyişənli reqressiya modellərinin qiymətləndirilməsi

– Buraxılmış dəyişən

– Çoxdəyişənli ilə ƏKKÜ qiymətləri

– Ən kiçik kvadratların fərziyyələri

– Multikollinearlıq

– Hipotez testləri və inam intervalları

Praktiki məşğələ

Modul 5. Diskret modellər: Probit və logit reqressiya modelləri

– İkili asılı dəyişən və xətti ehtimal modeli

– Probit və logit reqressiya modelləri

– Bu modellərdə qiymətləndirmə və statistik nəticə

Praktiki məşğələ

Modul 6. İqtisadi zaman sıraları ilə reqressiya təhlilləri

– Zaman sırasına giriş və seriyal korrelyasiya

– Avtoreqressiya və paylanılmış gecikmə modeli

– Qeyri-stasionarlıq: Trendlər və qırılmalar

Praktiki məşğələ

Modul 7. ARIMA və ARIMAX modelləri: Box Jenkins Metodoloqiyası

– Stasionarlıq nədir və şərtləri

– Vold teoremi

– Sürüşkən orta və şoklar

– ARIMA(X) modelləri ilə proqnozlaşdırma

Praktiki məşğələ

Modul 8. Vektor Avtoreqressiya modelləri (VAR)

– VAR sistemində stasionarlıq

– İmpulsa cavab təhlilləri

– Variansın dekompozisiya təhlilləri

– VAR modelləri ilə proqnozlaşdırma

Praktiki məşğələ

Top