abtc.az

Menecment Məktəbi

ABTC Ekspert qrupu Təlimçi : ABTC Ekspert qrupu

Təlimin başlama tarixi: 00-00-0000

Qiymət: 1200 AZN

sertifikasiya proqramı


Müddəti:

100 saat 

Kimlər üçün nəzərdə tutulub:

Hazırdan işləyən menecerlər, habelə gələcəkdə orta və yüksək rəhbərlik üçün hazırlanan  namizədlər

Dil:

Azərbaycan 

Proqramın qısa məzmunu​:

Ümumi idarəetmə-baza  səviyyə (40 saat)

Modul 1. Menecment

Menecmentin əsasları
Keçmiş və müasir idarəetmə prinsipləri və onların fərqi
Qərb və Şərq idarəetmə sistemlərinin müqayisəsi
Müxtəlif ölkələrdə idarəetmə təcrübələri
İdarəetmə sahəsində son meyllər
Menecmentin funksiyaları

Praktik məşğələ: Konkret situasiyalara münasibətdə keçmiş və müasir idarəetmənin prinsiplərinin tətbiqi üzrə fərdi tapşırıq

Modul 2. Biznes etika və korporativ davranış

Korporativ dəyərlər və biznes etika
Etik normalar və korporativ davranış
Menecerlərin etik normaların və korporativ dəyərlərin yaradılmasında rolu
İdarəetmədə Etik dilemmalar və onların həll edilməsi yolları
Etiketlər

Praktik məşğələ:Sifarişçinin etika prinsiplərinin müəyyən olunması üzrə qrup tapşırığı; Daxili və xarici etik dilemmalar və onların həlli yolları üzrə qrup tapşırığı

Modul 3. Təqdimat vərdişləri

Təqdimat növləri və onların məqsədləri

Səmərəli təqdimatı şərtləndirən şərtlər

Təqdimatın tərkib hissələri

Təqdimatın planlaşdırılması və təşkili

Təqdimat auditoriyasının idarə edilməsi

Praktik məşğələ: Hər bir dinləyicinin konkret mövzu üzrə təqdimatı və onun qiymətləndirilməsi 

Modul 4. Biznes görüşlərin təşkili və aparılması

Görüşlərin növləri

Görüşə hazırlığa daxil olan elementlər

Görüşün təşkili və aparılması

Nəticənin izlənməsi

Praktik məşğələ: Biznes görüşlərə hazırlıq və  görüşün keçirilməsi üzrə fərdi biznes tapşırıq və onun qiymətləndirilməsi

Modul 5. Vaxtın idarə edilməsi 

Vaxta müxtəlif yanaşmalar
Menecerlərin vaxtı
Səlahiyyətlərin ötürülməsi
Bütün işləri necə çatdırmalı və iş gününü vaxtında başa vurmalı?
İş vaxtı istirahət
Paretto prinsipi
Vaxtın idarə olunması üzrə 10 ən tipik problem
Ünsiyyət modeli və problemlər
Məqsəd və vaxtın idarə olunması
Vaxtı planlaşdırmanın qızıl qaydaları
Vaxtın istifadəsi probleminin analizi
İş vaxtının səmərəli istifadə edilməsi
Biz niyə ləngiyirik – vəziyyətin düzəldilməsi
Gündəlik planın alqoritmi

Praktik məşğələ: Iş vaxtının prioritetlərinin müəyyən olunması üzrə fərdi tapşırıq

Modul 6. Ünsiyyətqurmavə danışıqaparma

Ünsiyyətin mahiyyəti və növləri
Ünsiyyət prosesində yaranan problemlər
İşgüzar ünsiyyət
Hədəf qrupu
Biznes ünsiyyətin mövzusu
Biznes ünsiyyətin formaları
İşgüzar danışığın mərhələləri
Danışığa hazırlıq

Fizionomika vasitəsilə həmsöhbətin xarakterinin öyrənilməsi
Danışığa başlanılması
Danışıqlarda məsafə
Təklifin arqumentləşməsi
Dinləmək bacarığı
 İnsanlara təsirin 6 qaydası
Danışıqlarda jestlər
Danışıqlarda problemlər
Qərar qəbulu
Danışıqların sona çatması

Praktik məşğələ: Ünsiyyətqurma üzrə rol oyunu

Ümumi idarəetmə-orta səviyyə (30 saat)

Modul 1. Liderlik

Liderlə menecerin fərqi
Lider kimi qəbul olunmaq üçün tələb olunan keyfiyyətlər
Komandanı ruhlandırmaq üçün nə etmək lazımdır?
Rəhbərlik üsulları

Praktik məşğələ: Menecer və liderin fərqi üzrə fərdi tapşırıq, liderlik qabiliyyətinin  müəyyən olunması üzrə fərdi tapşırıq, liderlik üsulunun müəyyən olunması üzrə fərdi tapşırıq

Modul 2. İşçi heyətinin idarə edilməsi

Işçiyə tələbatın müəyyən olunması

Işə qəbul və adaptasiya

Məqsədlərin müəyyən olunması

Səlahiyyətlərin müəyyən olunması və öütürülməsi

Fəaliyyətin qiymətləndirilməsi

İşçinin karyer inkişafının planlaşdırilması və təşkili

İşçini daha səmərəli işləməyə stimullaşdırmağın yolları

Praktik məşğələ: Vəzifə təlimatının hazırlanması üzrə qrup tapşırıq, İşçinin hədəflərinin müəyyən olunması və qiymətləndirilməsi üzrə fərdi tapşırıq, İşçinin tələbatının müəyyən olunması daha səmərəli işləməsi üçün alətlərin seçilməsi üzrə fərdi tapşırıq, Işçinin karyer və inkişaf planının hazırlanması üzrə fərdi tapşırıq

Modul 3. Komanda yaratma

Komada yaratmaq üçün şərtlər
Komandanın formalaşması mərhələləri (formalaşma, çaxnaşma, normalaşma, komanda işinin tənzimlənməsi, buraxma)
Komanda qurmağın 12 C prinsipi

Praktik məşğələ: Komanda oyunu

Modul 4. Münaqişələrin idarə edilməsi 

Mübahisələrin növləri
Mübahisələrin səbəbləri
Mübahisələrin həlli yolları

Praktik məşğələ: Mübahisələrin həll edilməsi üzrə qrup tapşırığı

Modul 5. Qərar qəbuletmə

Qərarların mahiyyəti və növləri
Qərar qəbul etməyə təsir edən amillər
Qərarın düzgünlüyünün qiymətləndirilməsi
Qərarların cari və strateji əhəmiyyəti
Qərar qəbuletmədə tez-tez buraxılan səhvlər

Praktik məşğələ: Konkret situasiyalar üzrə qərar qəbul edilməsinə  dair qrup tapşırığı

Ümumi idarəetmə-yuxarı səviyyə (30 saat)

Modul 1. Korporativ idarəetmə

Korporativ menecment ilə korporativ idarəetmənin fərqi

Korporativ idarəetmədə maraqlı tərəflər və onların qorunması

Korporativ idarəetmənin modelləri

Korporativ idarəetmə üzrə beynəlxalq prinsiplər

Azərbaycan korporativ idarəetmə standartları

Təşkilatda korporativ idarəetmənin qiymətləndirilməsi

Praktik məşğələ: Sifarişçidə korporativ idarəetmənin qiymətləndirilməsi üzrə qrup tapşırığı

Modul 2. Strateji idarəetmə

Strateji idarəetmənin zəruriliyi

Strateji idarəetmənin addımları

Strateji planlaşma

Planların icrasının təşkili, monitorinq və hesabatlılıq

Praktik məşğələ: Sifarişçinin strateji planının nümunəsinin hazırlanması üzərindən aparılır

Modul 3. Gündəlik idarəetmə 

Əməliyyat planlaşması

Layihələrin idarə edilməsi

Məqsədlərin idarə edilməsi

PDCA sikli

Praktik məşğələ: Sifarişçinin strateji planından irəli gələn bir layihənin tətbiq planının hazırlanması  və məqsədlərin müəyyən olunması misalı üzərindən aparılır  

Modul 4. Daxili nəzarət 

Daxili nəzarət üzrə beynəlxalq COSO prinsipləri

Nəzarət sahələri və onların xüsusiyyətləri

Daxili nəzarət«biznes prosesin optimallaşması

Fırıldaqçılıq və onların qarşısının alınması tədbirləri

Praktik məşğələ: Nəzarət sistemində olan boşluqların müəyyən olunması üzrə qrup tapşırığı , Fırıldaq, onun müəyyən olunması və qarşısının alınması üzrə qrup tapşırığı

Modul 5. Risklərin idarə edilməsi işinin təşkili 

Risklərin idarə edilməsi üzrə beynəlxalq prinsiplər və praktikalar

Əməliyyat riskləri, onların növləri və idarə edilməsi yolları

Əməliyyat riskləri üzrə risk matrisi

-Ayrı-ayrı risklər üzrə siyasət

-Risk cədvəlləri

-Risklər üzrə ssenarilər

-Fövqəladə hallar planı

Praktik məşğələ: Sifarişçinin əməliyyat  risklərin siyahısının və reytinqinin müəyyən olunması, Hər bir  risk qrupuna daxil olan riskin birinin risk matrisinin nümunəsinin hazırlanması, Risklərin ölçülməsi üzrə simulyasiya, Risk ssenariləri üzrə simulyasiya, Fövqəladə hal planının nümunəsinin hazırlanması

Modul 6. Maliyyə menecmenti

Maliyyə menecmentinin təqdimatı

Maliyyə hesabatları

Maliyyə əmsallarının analizi

Başabaş analizi (Break-even analysis)

Maliyyə menecmentində qərar-qəbuletmə

Pulun zaman dəyəri

Maliyyə planlaşması və büdcə

Kapitalın idarəedilməsi

Aktiv və passivlərin idarə edilməsi

Praktik məşğələ: Maliyyə hesabatlarında olan səhvlərin müəyyən olunması üzrə qrup tapşırığı, Maliyyə analizinin aparılması üzrə qrup tapşırığı

Top