abtc.az

Fərdi sahibkarlıq subyektlərində və kiçik müəssisələrdə mühasibat uçotu

Elxan Mammadov, CAP Təlimçi : Elxan Mammadov, CAP

Təlimin başlama tarixi: 00-00-0000

Qiymət: 300 AZN


Müddəti:

20 saat (Həftə içi 5 ardıcıl gün, 4 saatlıq təlim sessiyaları ilə)

Kimlər üçün nəzərdə tutulub

Fərdi sahibkarlar, Fərdi sahibkarların ailə üzvləri, Kiçik müəssisələrin mühasibləri, Bu qrup subyektlərinin maliyyə məsləhətçiləri, Maliyyə məsləhətçisi olmaq istəyən tələbələr

Dil

Azərbaycan

Proqramın qısa məzmunu

Təqdimat

Modul 1

 • Maliyyə hesabatının məqsədi
 • Maliyyə vəziyyəti, fəaliyyətin nəticələri və maliyyə vəziyyətində dəyişiklər
 • Əsas fərziyyələr
 • Maliyyə hesabatlarının keyfiyyət xarakteristikaları
 • Maliyyə hesabatlarının elementləri
 • Maliyyə hesabatlarının elementlərinin tanınması
 • Maliyyə hesabatlarının elementlərin qiymətləndirilməsi

Modul 2

 • Maliyyə vəziyyəti və balans tənliyi
 • Xalis mənfəət
 • Uçot dövriyyəsi, hesablama üçün işçi cədvəllər, və nizamlama müxabirləşmələri
 • Maliyyə hesabatları və onların təyinatı
 • Mühasibat balansı
 • Mənfəət və zərər haqqında hesabat
 • Hesablama metodu ilə uçotun aparılması

Modul 3

 • Cari aktivlər
 • Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
 • “Cari aktivlər” anlayışı və onların təsnifatı
 • Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri anlayışı
 • Kiçik kassa anlayışı
 • Pul vəsaitlərinin hərəkəti üzərində daxili nəzarət sistemi
 • Debitor borclar
 • Debitor borclarının tanınması və qiymətləndirilməsi

Modul 4

 • Ehtiyatlar (mal-material)
 • Ehtiyatların tanınması və təsnifatı
 • Ehtiyatların qiymətləndirilməsinin metodları
 • Faktiki dəyər
 • Xalis satışın dəyəri
 • Ehtiyatların uçot sistemi
 • Ehtiyatların analizi

Modul 5

 • Əsas vəsaitlər
 • Anlayışlar
 • Əsas vəsaitlərin tanınması
 • İlkin qiymətləndirmə
 • Əldə edilməsi
 • Öz gücünüz hesabına qurulmuş tikililər və avadanlıqlar
 • Amortizasiyanın hesablanması metodları
 • Sonrakı xərclər
 • Sonrakı qiymətləndirmələr
 • Çıxdaş olunması

Modul 6

 • Qeyri-maddi aktivlər
 • Anlayışı və təsnifləşdirilməsi
 • Qeyri maddi aktivlərin uçotu

Modul 7

 • Gəlir və xərcin tanınması. Nizamlayan müxabirləşmələrin hesabatı
 • Gəlir və xərcin tanınması
 • Gəlirin tanınması
 • Xərcin tanınması
 • Mənfəət və zərərin tanınması
 • Nizamlayan müxabirləşmələr

Modul 8

 • Səhvlərin düzəldilməsi
 • Səhvlərin növü
 • Səhvlərin düzəldilməsi metodları

Modul 9

 • Öhdəliklər
 • Anlayışlar
 • Öhdəliklərin qiymətləndirilməsi
 • Öhdəliklərin təsnifatlaşması
 • Cari öhdəliklər

Modul 10

 • Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat
 • Anlayışlar
 • Hesabatda açıqlanan fəaliyyətin növləri

Modul 11

 • Xarici valyuta
 • Xarici valyutada əməliyyatlar
 • Xarici valyutada hesabatlarının hazırlanması
Kursun sonunda dinləyicilər aşağıdakıları biləcəklər:
 • maliyyə hesabatlarının məqsədi və bu məqsədə nail olmaq üçün qərarların qəbulu,
 • ikili balanslaşdırılımış yazı metodundan istifadə etməli biznes əməliyyatların uçotu,
 • maliyyə hesabatlarının elementlərinin tanınması və ölçülməsi,
 • aktiv və öhdəliklərinin tanınması və ölçülməsi,
 • nağd pul vəsaitləri ilə əməliyyatlar və daxili nəzarət sisteminin necə tətbiq edilməsi,
 • balans və mənfəət və zərər haqqında hesabatların hazırlanması,
 • sahibkarın şəxsi kapitalının tanınması və ölçülməsi.
Top