abtc.az

Gəlir/xərc təhlili

Elçin Rəşid Təlimçi : Elçin Rəşid

Təlimin başlama tarixi: 00-00-0000

Qiymət: 500 AZN


 Müddəti:

20 saat (Həftə içi 5 ardıcıl gün, 4 saatlıq təlim sessiyaları ilə)

Kimlər üçün nəzərdə tutulub:

Maliyyə menecerləri, İnvestisiya layihələrinin rəhbərləri, İnvestisiya layihələrinin monitorinqini həyata keçirən mütəxəssislər

Dil:

Azərbaycan

Proqramın qısa məzmunu:

Təqdimat

Modul 1.

Xərc-gəlir təhlilinin mahiyyəti

 • Xərc-gəlir təhlilinin əhəmiyyəti
 • Xərc-gəlir təhlili üzrə yerli və beynəlxalq təcrübə
 • Xərc-gəlir təhlilində müxtəlif resursların nəzərə alınması prinsipləri
 • Cari və gələcək dəyərlər

Modul 2.Nağd pulun hərəkəti cədvəli

 • İnvestisiya və layihə əməliyyat-istismar xərcləri
 • Gözlənilən gəlirlər və onların ekspertiza cədvəlinə daxil edilmə qaydaları

Modul 3.İnvestisiya seçimi meyarları

 • Xalis cari dəyər
 • Daxili rentabellik norması/dərəcəsi
 • Gəlir-xərc nisbəti
 • Geriödəmə müddəti və s.

Modul 4. Xərc-gəlirin müxtəlif mövqelərdən təhlili

 • Sahibin/investorun mövqeyindən gəlir və xərc maddələrinin və layihə rentabelliyinin müəyyən edilməsi
 • Alternativ investisiyalar arasından seçim və mümkün investisiyaların prioritetləşdirilməsi qaydaları
 • Kreditləşmə mövqeyindən xərc-gəlir təhlili

Modul 5. İnvestisiyaya təsir edən müxtəlif meyarlar

 • Vergi, subsidiya və amortizasiyanın layihə rentabelliyinə təsirləri və bu təsirləri yaxşılaşdırmanın yolları
 • Layihəsonuna qalan resurs dəyərlərinin investisiya qərarvermə modelinə daxiledilmə qaydaları
 • Debitor hesabının, kreditor hesabının, inventarın və kassa qalığının və eləcə də onların layihə qərarverməsinə təsirlərinin müəyyən edilməsi və layihə rentabelliyi baxımından yaxşılaşdırılması
 • İnflyasiyanın və mübadilə kursu dəyişmələrinin təsirlərinin nəzərə alınması və hesablanması
 • İnflyasiyanın və mübadilə kursu dəyişmələrini bilərək investisiya və ya layihənin maliyyə göstəricilərini yaxşılaşdırmaq qaydaları
 • İnvestisiya üçün optimal ölçü və miqyasın, habelə başlama dövrü və müddətin seçilməsi
 • Uzunmüddətli investisiya strategiyası yanaşması və bütün maliyyə göstəriciləri baxımından kompleks təhlil
 • İnvestisiyalar üzrə risk təhlili və idarəetməsi nəzəriyyəsi, istifadə olunan statistik anlayışlar və metodologiya
 • Riskə yanaşma prinsipləri
 • Giriş parametrlərində mümkün dəyişmələr və onların investisiya və ya layihə rentabelliyinə təsirlərinin ölçülməsi
 • Zərərsizlik qiymətlərinin tapılması və mümkün strategiyaların işlənilməsi
 • İnvestisiya üzrə ilkin parametrlərdə və proqnozlarda xətaların nəzərə alınması qaydaları
 • İlkin parametrlər və proqnozların dəyişmələrinin investisiya gəlirliliyinə və layihə rentabelliyinə təsirlərinin müəyyən edilməsi
 • Alternativ investisiyalar və layihə variantları üzrə gözlənilən dəyərlər, gözlənilməz hal üçün zərəri yumşaltmaq, azaltmaq, transfer etmək və qarşısını almaq tədbirləri, risk premiumları və seçimə təsiri
 • İnvestisiya gəlirliliyinin və layihə rentabelliyinin risklərlə birgə təhlili və variantlar arasından seçim qaydaları
 • Seçimə təsir edən subyektiv amillər
 • İnvestisiya portfelinin optimallaşdırılması, və investisiya və layihə variantlarının prioritetləşmə qaydasına uyğun sıralanması

Modul 6. Təhlilin məlumat mənbəyi

 • Xərc-gəlir təhlili üçün tələb olunan məlumatlar, onların təhlili və onlardan istifadə metodları
 • Xərc-gəlir təhlilinə alternativ yanaşmalar və birgə istifadə

Modul 7. Xərc-gəlir təhlilində etik problemlər

 • Xərc-gəlir təhlilində və qərarvermədə etik məsələlər və bu sahədə tətbiq olunan qabaqcıl təcrübələr
 • Xərc-gəlir və risk təhlillərinin davamlı tətbiqi, təşkilat daxilində və habelə sektor üzrə institutlaşma məsələləri
Kursun sonunda dinləyicilər aşağıdakıları biləcəklər:
 • xərc-gəlir təhlili üzrə ən qabaqcil metodologiyalari,
 • xərc-gəlir təhlili və alternativ metodlarin real investisiya layihəsi üzərində tam tətbiq etməyi,
 • alternativ investisiyalar arasindan seçmək, prioritetləşdirmək və portfeli optimallaşdirmaq qaydalarini,
 • investisiyalar üzrə risk təhlilini və bu sahədə istifadə olunan kompyuter proqraminin istifadəsini və bunlari öz (və ya öz təşkilatinin) real investisiya layihəsi üzərində tam tətbiq etməyi.
Top