abtc.az

Ümumi bank işi

ABTC Ekspert qrupu Təlimçi : ABTC Ekspert qrupu

Təlimin başlama tarixi: 2019-10-02

Qiymət: 800 AZN

sertifikasiya proqramı


Müddəti:

80 saat (Həftənin tək günləri, saat 19:00-dan 21:00-dək)

Kimlər üçün nəzərdə tutulub:

Banklarda yeni işə qəbul edilmiş mütəxəssislər, Bank sektorunda işləməyi planlaşdıran şəxslər

Dil:

Azərbaycan

Proqramın qısa məzmunu:

Modul 1. Azərbaycanın iqtisadi və maliyyə sistemi

 • İqtisadi sistemlər və onların xüsusiyyətləri
 • Maliyyə sisteminin rolu və strukturu
 • Bank sistemi
 • Pul siyasəti
 • Müxtəlif iqtisadi sistemləri və onların mahiyyətini
 • Maliyyə bazarlarının növlərini və onların xüsusiyyətlərini
 • Maliyyə vasitəçilərinin ölkənin iqtisadi sistemindəki rolunu
 • Bankların iqtisadi sistemdə rolunu
 • Azərbaycan bank bazarının vəziyyətini
 • Pulun funksiyalarını
 • AMB-nin həyata keçirdiyi pul siyasətini

Modul 2. Bank fəaliyyəti ilə bağlı qanunvericilik

 • Bankların xidmətləri
 • Bank sirri
 • Bankların idarəetmə və təşkilati strukturu
 • Bankların müştəriləri: hüquqi və fiziki şəxslər
 • Bank fəaliyyəti və bank xidmətləri
 • Bank sirrini
 • Bankların idarəetmə quruluşunu
 • Bankların təşkilati strukturunu
 • Hüquqi şəxslər və onların xüsusiyyətlərini
 • Fiziki şəxslər və onların xüsusiyyətlərini

Modul 3. Bank məhsulları və xidmətləri

Submodul 3.1. Bank hesabları

 • Hesabların növləri
 • Hesabların açılması qaydaları
 • Hesabların növündən asılı olaraq onların açılması üçün tələb olunan sənədlərin siyahısı
 • Hesabların aparılması
 • Hesabların iş rejiminə nəzarət
 • Hesablar üzrə əməliyyatların aparılmasına görə komisyon tariflər
 • Əməliyyatlara məhdudiyyət və qadağaların qoyulması qaydalarını
 • Hesabların bağlanması
 • Bank məhsulu anlayışını
 • Bank məhsullarının növlərini
 • Hesabların növlərini
 • Hesabların açılmasının qaydalarını
 • Hesabların növündən asılı olaraq onların açılması üçün tələb olunan sənədlərin siyahısı
 • Hesabların aparılmasının qaydalarınıhesabların iş rejiminə nəzarət sisteminin təşkilini
 • Hesablar üzrə əməliyyatların aparılmasına görə bankların komisyon tarifləri, onların müəyyən edilməsi və tutulmasını
 • Hesablar üzrə əməliyyatlara məhdudiyyət və qadağaların qoyulması qaydalarını
 • Hesabların bağlanması qaydalarını

Submodul 3.2. Depozitlər

 • Depozitlərin qəbulu üzrə hüquqi baza
 • Depozitlərin növləri
 • Faizlərin hesablanması
 • Depozitlərlə əməliyyatlar
 • Depozitin anlayışını
 • Depozit əməliyyatlarının hüquqi bazasını
 • Depoziti növlərə bölən xüsusiyyətlərini
 • Depozitlər üzrə faizlərin hesablanması texnikasını
 • Depozitlər üzrə müxtəlif ödəniş qaydalarını
 • Depozitlərin vaxtından əvvəl götürüldüyü zaman faizlərin yenidən hesablanması

Submodul 3.3. Nağd əməliyyatlar

 • Kassa qovşağı, mahiyyəti və tərkibi
 • Mədaxil əməliyyatları
 • Məxaric əməliyyatları
 • Bankomatlarla iş
 • İnkassasiya iş
 • Kassa qovşağının mahiyyətini
 • Mədaxil, məxaric, yenidənsayma, gündüz və axşam kassalarının mahiyyətini və fərqlərini
 • Məxaric əməliyyatlarının mahiyyətini və tələb olunan sənədləri
 • Mədaxil əməliyyatlarının mahiyyətini və tələb olunan sənədləri
 • Bankomatlarla işin mahiyyətini
 • İnkassasiya işinin mahiyyəti

Submodul 3.4. Ödəniş sistemləri və təcili pul köçürmə sistemləri

 • Beynəlxalq ödəniş sistemləri (SWIFT)
 • Milli ödəniş sistemləri (AZİPS, XÖHKS, KÖMİS)
 • Təcili pul köçürmələri
 • Hesab açmadan aparılan əməliyyatlar
 • Ödəniş sisteminin mahiyyətini
 • SWIFT-in iş sistemini
 • AZİPS, XÖHKS və KÖMİS-in mahiyyətini
 • AZİPS, XÖHKS və KÖMİS-in iş sistemini
 • Təcili pul köçürmələri və onların adi köçürmələrdən fərqlərini
 • Hesab açmadan aparılan əməliyyatların növlərini

Submodul 3.5. Nağdsız əməliyyatlar

 • Nağdsız hesablaşmaların formaları
 • Ödəniş tapşırıqları ilə hesablaşmalar
 • İnkasso sərəncamları ilə hesablaşmalar
 • İnkasso üzrə hesablaşmalar
 • Akkreditiv üzrə hesablaşmalar
 • Nağdsız hesablaşmaların mahiyyətini
 • Nağdsız hesablaşmaların növlərini
 • Ödəniş tapşırıqları ilə işi
 • İnkasso sərəncamları ilə hesablaşmaların mahiyyətini
 • İnkasso üzrə hesablaşmaların mahiyyətini
 • Akkreditiv üzrə hesablaşmaların mahiyyətini və növlərini

Submodul 3.6. Valyuta rejimi

 • Valyuta qanunvericiliyi
 • Ölkəyə nağd valyutanın gətirilməsi və ölkədən aparılması
 • Ölkədən valyutanın köçürülməsi
 • Valyuta qanunvericiliyini
 • Valyuta tənzimlənməsi üzrə Azərbaycan Mərkəzi Bankının rolunu
 • Ölkəyə nağd valyuta gətirilməsi və ölkədən nağd valyuta aparılması rejimini
 • Ölkəyə qeyri-nağd valyuta vəsaitlərinin daxil olması və ölkədən köçürülməsi rejimini

Submodul 3.7. Plastik kartlar

 • Kart ödəniş sisteminin tarixi
 • Ödəniş sisteminin iştirakçıları
 • Kartların növləri
 • Kart qəbulu cihazları
 • Kartlarla əməliyyatlar
 • Kartların personalizasiyası
 • Plastik kartlarla iş qaydaları
 • Plastik kartların yaranma tarixi və mahiyyətini
 • VISA, Mastercard, AmEx kartları və onların növləri
 • Kart sahiblərinin hüquqi və vəzifələri
 • Bank emitentin hüquq və vəzifələri
 • Postterminallar və onların mahiyyəti
 • Bankomatlar və onların mahiyyəti
 • Kartlarla əməliyyatların aparılması və klirinqi

Submodul 3.8. Xarici ticarətin maliyyələşməsi

 • Beynəlxalq ticarət əməliyyatları
 • Incoterms 2010
 • Beynəlxalq ticarətin maliyyələşmə alətləri
 • Akkreditivlər
 • Bank zəmanətləri
 • Beynəlxalq ticarətin əməliyyatlarında bankların rolunu
 • Beynəlxalq ticarət əməliyyatlarında gözlənilən risklər və onların sığortalanması yollarını
 • Incoterms 2010 şərtlərini
 • Akkreditivlərin və zəmanətlərin növləri və onlarla əməliyyatların əsasları

Modul 4. Çirkli pulların yuyulmasına və Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı tədbirlər

 • Mahiyyəti
 • Eyniləşdirmə və verifikasiya
 • Şübhəli əməliyyatlar
 • Pulların yuyulmasına qarşı mübarizənin əhəmiyyəti
 • Eyniləşdirmə və verifikasiya tələbləri
 • Şübhəli əməliyyatların xüsusiyyətləri

Modul 5. Kredit işi

 • Bank kreditinin mahiyyəti
 • Kredit fəaliyyətinin təşkili
 • Kreditləşmə üzrə səlahiyyətlərin bölgüsü
 • Kreditlərin əsas növləri

-Biznes kreditlər

-Mikrokreditlər

-İstehlak kreditləri

 • Kreditlərin qiymətləndirilməsində “6C” prinsipi
 • Biznes kreditin maliyyə təhlili. İstehsal və xidmətin fərqi

-Mühasibat balansı

-Mənfəət/zərər hesabatı

-Pul vəsaitlərin hərəkəti hesabatı

 • Maliyyə hesabatları arasında əlaqə. Sahibkarların tipik səhvləri
 • Maliyyə əmsalarından istifadə: əməliyyat, likvidlik və səmərəlilik
 • Kredit risklərinin minimallaşdırılması
 • Kreditin monitorinqi: növləri və formaları
 • Kreditdə problemin qabaqcadan müəyyən olunması və onun aradan qaldırılması tədbirləri
 • AMB-nin və MBNP-nin kreditləşmə üzrə normativ-hüquqi aktları
 • Kreditləşmənin bankın strategiyası və mənfəətliliyi ilə uzlaşdırılmasını
 • Kredit siyasətinin və kredit proseduralarının rolunu və əhəmiyyətini
 • Kredit komitəsi və kreditləşmə üzrə qərar qəbul edən digər strukturların vəzifələrini
 • Riskli kreditlərin bankın mənfəətliliyinə təsirini azaltmaq üçün görülməli olan tədbirləri
 • Qiymətləndirmə yanaşmaları üzrə fərqlənən kreditlərin əsas növlərini
 • Kreditləşmə mərhələləri çərçivəsində kredit işçilərinin vəzifələrini
 • Kreditlərin “6C” prinsipi prizmasından qiymətləndirilməsini
 • Borcalanın maliyyə layiqliyinin qiymətləndirilməsində pul vəsaitlərinin axınları proqnozunun əhəmiyyətini
 • Kredit risklərinin təsnifləşdirilməsini və onların minimallaşdırılması yollarını
 • Kredit monitorinqinin növləri və formalarını
 • Kreditlər üzrə problemlərin əvvəlcədən müəyyənləşdirməyin və onların sığortalanmasının yollarını
 • Problemli kreditlərin idarə edilməsi alətlərini
 • AMB-nin və MBNP-ninkreditləşmə üzrə normativ-hüquqi aktlarını

Modul 6. Marketinq və müştəri xidmətləri

 • Bank məhsul və xidmətlərinin xüsusiyyətləri
 • Marketinqin 4 P komponenti
 • Müştəri seqmentasiyası
 • Müştəri xidmətinin mahiyyəti
 • Bank müştəri xidmətinin xüsusiyyətləri
 • Satış prosesinin mərhələləri 
Top