Əsas səhifə Bizimlə əlaqə
AZ EN

ABTM haqqında təqdimat
Vakansiyalar İş axtaranlar
Əks əlaqə

Kurslar haqqında məlumat almaq
 
Training

Thomas
CIA

e-ABTC
 
Mövzu qrupuna dair bütün Uzunmüddətli Kurslar
Maliyyə uçotu 1 (CAP/CIPA)
Mövzu qrupu: Maliyyə Menecmenti
Kod: T802
Qiymət : 800 AZN
Ekspertlər: Elxan Məmmədov 

 
Qısa məzmunu

 
Güzəştli qiymət
ABTM-nin CAP/CİPA proqramı üzrə apardığı "İdarəetmə uçotu 1" yaxud "Vergi və Hüquq" mövzularında kursların birində iştirak etmiş dinləyicilərə yuxarıda göstərilən qiymətdən 25% güzəşt verilir.
Ekspertlər
Rauf Hacıbəyov, Elxan Məmmədov
Müddət
60 saat
Kimlər üçün nəzərdə tutulur
Beynəlxalq dərəcəli mühasib olmaq istəyən şəxslər
Proqramın sertifikasiyası
Diplomlu Mühasib-Praktik (CAP-Certified Accountant Practitioner) beynəlxalq sertifikasiya proqramı üzrə aparılan kursun sonunda ABTM-nin standart iştirak sertifikatı verilir.
Sertifikasiya imtahanı CIPA-EN tərəfindən keçirilir və CAP proqramının 3 mövzusu üzrə imtahanların nəticəsində sertifikat verilir.
Imtahandan müvəffəqiyyətlə keçə bilməyən dinləyiciyə Maliyyə uçotu 1 (CAP/CIPA) mövzusu üzrə aparılan növbəti kursların birində pulsuz iştirak etmək imkanı yaradılır.
 
Proqramın qısa məzmunu

1. Концепции и принципы бухгалтерского учета. Элементы финансового отчета.

 • Пользователи и их потребности в информации
 • Цель финансовой отчетности
 • Финансовое положение, результаты деятельности и изменения в финансовом положении
 • Примечания к финансовой отчетности и дополнительные материалы
 • Основополагающие допущения
 • Качественные характеристики финансовой отчетности
 • Элементы финансовой отчетности
 • Признание элементов финансовой отчетности
 • Оценка элементов финансовой отчетности

2. Учетный цикл. План счетов. Учет начисления.

 • Финансовое положение и балансовое уравнение
 • Чистая прибыль
 • Учетный цикл, рабочие таблицы, и корректирующие проводки
 • Назначение и виды финансовой отчетности
  • Бухгалтерский баланс
  • Отчет о прибылях и убытках
 • Учет по принципу начисления
3. Текущие активы: денежные средства и их эквиваленты. Текущие активы: счета к получению.
 • Текущие активы
  • Денежные средства и их эквиваленты
   • Определение понятия «текущие активы» и их классификация
   • Определение понятия «денежные средства и их эквиваленты»
   • Определение понятия «малая касса»
   • Система внутреннего контроля над движением денежных средств
  • Счета к получению
   • Признание и оценка дебиторской задолженности
   • Оценка безнадежных долгов
    • Метод процента чистых кредитных продаж
    • Срок дебиторской задолженности
   • Признание и оценка векселей полученных
   • Векселя полученные в сравнении с счетами к получению
4. Учет ТМЗ.
 • Запасы
  • Определение и классификация запасов
  • Методы оценки запасов
   • Фактическая стоимость
   • Возможная чистая стоимость продажи
  • Системы учета запасов
  • Анализ запасов
  • Раскрытия в финансовой отчетности
5. Основные средства.
 • Основные средства
  • Определения
  • Признание основных средств
  • Первоначальная оценка
  • Приобретение
  • Возведенные своими силами сооружения и оборудование
  • Методы начисления амортизации
  • Последующие затраты
  • Последующая оценка
  • Выбытие
  • Раскрытие информации об основных средствах
6. Нематериальные активы.
 • Нематериальные активы
  • Определения Классификация
  • Принципы учета нематериальных активов
  • Деловая репутация – неидентифицируемый нематериальный актив
  • Затраты на исследования и разработки
7. Временная стоимость денег. Учет аренды.
 • Дисконтированное движение денежных средств, дисконтированная и будущая стоимость, аннуитеты
  • Дисконтированное движение денежных средств
  • Проценты и будущая стоимость
  • Дисконтированная стоимость
  • Аннуитеты
8. Признание дохода и расхода.
 • Признание дохода и расхода и отчеты о закрывающих проводках
  • Определение дохода и расхода
  • Признание дохода
  • Признание расхода
  • Признание прибылей и убытков
  • Закрывающие проводки
9. Учет инвестиций. Финансовые инструменты.
 • Финансовые инструменты
  • Финансовые активы
  • Признание и оценка финансовых активов
  • Первоначальное признание
  • Первоначальная оценка финансовых обязательств
  • Последующая оценка финансовых активов
  • Обесценение и безнадежные долги по финансовым активам
10. Условные события. Последующие события. Корректировка ошибок. Учет результатов чрезвычайных обстоятельств.
 • Резервы, условные события и события после отчетной даты
  • Резервы
   • Определение
   • Отражение резервов
 • Условные события
  • Определение
  • Отражение условных убытков и обязательств
  • Отражение условных прибылей
  • Раскрытие информации об условных событиях
 • Последующие события
  • Определение понятия «последующие события»
  • Раскрытие в финансовой отчетности
 • Исправление ошибок
  • Виды ошибок
  • Методы исправления ошибок и раскрытие
 • Учет результатов чрезвычайных обстоятельств
  • Определение
  • Учет чрезвычайных статей
  • Расчет налога на прибыль
  • Отражение результатов чрезвычайных обстоятельств
   • Отчет о прибылях и убытках
   • Раскрытие в примечаниях
   • Бухгалтерский баланс
  • Необычные и редко возникающие прибыли и убытки
11. Учет обязательств.
 • Обязательства
  • Определение
  • Оценка обязательств
  • Классификация обязательств
 • Текущие обязательства
 • Долгосрочные обязательства
  • Облигации
  • Долгосрочные векселя
12. Раскрытие финансового отчета. Нераспределенная прибыль.
 • Раскрытия в финансовых отчетах, формирование учетной политики
  • Раскрытия в финансовой отчетности
  • Представление информации в финансовых отчетах
  • Компоненты финансовых отчетов
  • Структура финансовых отчетов
  • Раскрытия в бухгалтерском балансе
  • Раскрытия в отчете о прибылях и убытках
  • Раскрытия в отчетах о движении денежных средств
  • Раскрытие информации о нераспределенной прибыли
  • Раскрытия в примечаниях
  • Учетная политика
13. Отчет о движении денежных средств.
 • Отчеты о движении денежных средств
  • Определения
  • Виды деятельности, раскрываемые в отчете
  • Отражение денежных потоков от операционной деятельности
   • Прямой метод
   • Косвенный метод
  • Раскрытия в отчете о движении денежных средств
14. Последствия изменений курсов валют.
 • Иностранная валюта
  • Операции в иностранной валюте
  • Пересчет финансовой отчетности зарубежных компаний
  • Раскрытие информации об иностранной валюте
15. Применение рабочих таблиц.
 • Как пользоваться рабочими таблицами
© 2009 ABTC
Bütün hüquqlar qorunur
Müraciət Tariximiz Missiya ABTM haqqında Üzvlük Komanda Ekspertlərimiz Vakansiyalar Broşur Əlaqə
Yanaşmamız Standart kurslar Sertifikasiya proqramları
Yanaşmamız Xidmətlər
"Thomas" Sistemi haqqında "Thomas" məhsulları "Thomas" korporativlər üçün Fərdi müştərilər üçün
ACCA: 2 in 1 ACCA imtahanlarına hazırlıq ACCA online imtahan ACCA Exam Registration
ABTCtest© haqqında ABTCtest©IQ ABTCtest©PRO Sınaq testi
e-ABTC (e-təlimçi) Biznes etika və korporativ davranış Biznes ünsiyyət və danışıqaparma Satış texnologiyaları Müştəri etirazları və şikayətləri ilə iş Müştərilərin qorunub saxlanılması Hesabların açılması, aparılması və bağlanması Nağd əməliyyatlar Nağdsız əməliyyatlar Valyuta rejimi Plastik kartlarla əməliyyatlar
Təlim ehtiyaclarının öyrənilməsi